Το μάθημα αυτό έχει δύο κουμπιά «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» και «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου του τετραδίου εργασιών.

Το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των φύλλων αξιολόγησης του τετραδίου εργασιών.

Το τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας περιλαμβάνει 566 σελίδες προγράμματος.