Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ» και «ΤΕΣΤ».

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να μελετάει τη θεωρία χωρίς να κάνει στείρα αποστήθιση.

Το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου ανά ενότητα με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Το κουμπί «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ» περιλαμβάνει τις αναλύσεις των πηγών της κάθε ενότητας του σχολικού βιβλίου.

Το βιβλίο της Ιστορίας περιλαμβάνει 1.166 σελίδες προγράμματος και 260 ερωτήσεις για τεστ.