Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του κάθε υποκεφαλαίου με μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων.

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του κάθε υποκεφαλαίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

Το βιβλίο της Γεωλογίας – Γεωγραφίας περιλαμβάνει 1.270 σελίδες προγράμματος και 236 ερωτήσεις για τεστ.