Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ», «ΕΠΙΠΛ. ΥΛΙΚΟ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του κάθε κεφαλαίου με μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. Επίσης περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, το σχολιασμό των πηγών και το σχολιασμό των εικόνων του κάθε κεφαλαίου.

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου με τις αντίστοιχες διδασκαλίες τους.

Το κουμπί «ΕΠΙΠΛ. ΥΛΙΚΟ» περιλαμβάνει κάποιες επιπλέον ερωτήσεις που έχουν προτείνει οι καθηγητές μας με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Οι ερωτήσεις αυτές χωρίζονται σε χρήσιμες πληροφορίες και ερωτήσεις κρίσεως και αξιολόγησης.

Το βιβλίο της Ιστορίας περιλαμβάνει 3.187 σελίδες προγράμματος και 430 ερωτήσεις για τεστ.