Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» και «ΤΕΣΤ».

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να μελετάει τη θεωρία χωρίς να κάνει στείρα αποστήθιση.

Το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου ανά κεφάλαιο με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Το βιβλίο της Ιστορίας περιλαμβάνει 722 σελίδες προγράμματος και 299 ερωτήσεις για τεστ.