Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ», «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ» και «ΤΕΣΤ».

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να μελετάει τη θεωρία χωρίς να κάνει στείρα αποστήθιση.

Το κουμπί «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ» περιλαμβάνει το γεωγραφικό γλωσσάριο του κάθε κεφαλαίου.

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» περιλαμβάνει τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου με τις απαντήσεις τους.

Το βιβλίο της Γεωγραφίας περιλαμβάνει 1.500 σελίδες προγράμματος και 220 ερωτήσεις για τεστ.