Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χρήστης μπορεί να βρει τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών με τις αντίστοιχες απαντήσεις του ανά ενότητα και ανά κείμενο.

Το τετράδιο εργασιών της Γλώσσας περιλαμβάνει 700 σελίδες προγράμματος.