Το μάθημα αυτό έχει μόνο το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ»

Το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του κάθε φύλλου εργασίας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το μάθημα δεν χωρίζεται σε επιμέρους μαθήματα αλλά σε φύλλα εργασίας.

Το τετράδιο εργασιών της Γεωλογίας – Γεωγραφίας περιλαμβάνει 466 σελίδες προγράμματος.