Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του κάθε υποκεφαλαίου με μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων.

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ερωτήσεων για τα «Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες» και τα «Εφάρμοσε τις γνώσεις σου, δώσε τεκμηριωμένες απαντήσεις» ανά ενότητα. Επίσης στο κουμπί αυτό περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες των υποκεφαλαίων όπου αυτές υπάρχουν.

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ασκήσεις του κάθε κεφαλαίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Εδώ να τονίσουμε ότι οι ασκήσεις του βιβλίου είναι ανακεφαλαιωτικές και όχι ανά υποκεφάλαιο.

Το βιβλίο της Φυσικής περιλαμβάνει 1.745 σελίδες προγράμματος και 291 ερωτήσεις για τεστ.