Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα κουμπιά «ΜΕΡΟΣ Α», «ΜΕΡΟΣ Β», «ΜΕΡΟΣ Γ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΜΕΡΟΣ Α» περιλαμβάνει τα εισαγωγικά της κάθε ενότητας, το αρχαίο κείμενο, τη μετάφρασή του, τη νοηματική απόδοσή του, το λεξιλόγιο, τα ερμηνευτικά σχόλια, τα συντακτικά σχόλια, τις πληροφορίες για το συγγραφέα καθώς και τις ασκήσεις του Μέρους Α του βιβλίου και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου των καθηγητών μας.

Το κουμπί «ΜΕΡΟΣ Β» περιλαμβάνει τα ετυμολογικά της κάθε ενότητας, τον λεξιλογικό πίνακα καθώς και τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου που αντιστοιχούν στο Μέρος Β και κάποιες επιπλέον ασκήσεις των καθηγητών μας.

Το κουμπί «ΜΕΡΟΣ Γ» περιλαμβάνει τη γραμματική της κάθε ενότητας, τις παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία καθώς απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στο Μέρος Γ και στις επιπλέον ασκήσεις των καθηγητών μας.

Το βιβλίο των Αρχαίων περιλαμβάνει 2.647 σελίδες προγράμματος και 1.788 ερωτήσεις για τεστ.