Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΜΕΡΟΣ Α», «ΜΕΡΟΣ Β» και «ΜΕΡΟΣ Γ-ΣΤ».

Το κουμπί «ΜΕΡΟΣ Α» περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Α και την ανάλυσή του.

Το κουμπί «ΜΕΡΟΣ Β» περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Β και την ανάλυσή του.

Το κουμπί «ΜΕΡΟΣ Γ-ΣΤ» περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Γ και την ανάλυσή του. Επίσης περιλαμβάνει και τα μέρη Γ-ΣΤ για όσες ενότητες έχουν αυτά τα μέρη.

Το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας περιλαμβάνει 679 σελίδες προγράμματος.