Το μάθημα αυτό έχει μόνο το κουμπί «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ»

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις της κάθε δραστηριότητας του τετραδίου εργασιών. Το μάθημα αυτό δεν είναι χωρισμένο ανά ενότητες ή κεφάλαια αλλά ανά δραστηριότητες.

Το τετράδιο εργασιών της Γεωλογίας – Γεωγραφίας περιλαμβάνει 218 σελίδες προγράμματος.